Privātuma politika1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā "SIA Ekspress Laboratorija", Reģ. Nr. 40203305452, Rīga, Malienas iela 11, LV-1079 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko https://antigentest.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Dzimšanas datums
3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.
Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienestu info@antigentest.lv.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā https://antigentest.lv.

Izsekošanas tehnoloģijas un sīkfaili
Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu mūsu pakalpojuma darbībai un saglabātu noteiktu informāciju. Izmantotās izsekošanas tehnoloģijas ir bākas, tagi un skripti, lai apkopotu un izsekotu informāciju, lai uzlabotu, analizētu mūsu pakalpojumu. Mēs izmantojam šādas tehnoloģijas:
• Sīkfaili vai pārlūka sīkfaili. Sīkfails ir neliels fails, kas ievietots jūsu ierīcē. Varat norādīt, lai pārlūkprogramma atsaka visus sīkfailus vai norāda, kad ir nosūtīts sīkfails. Tomēr, ja nepieņemsiet sīkfailus, iespējams, nevarēsiet izmantot dažas mūsu pakalpojuma daļas. Ja vien neesat pielāgojis pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai tas atteiktu sīkfailus, mūsu pakalpojums var izmantot sīkfailus.
• Vieglie sīkfaili. Noteiktas mūsu pakalpojuma funkcijas var izmantot vietējos glabātos objektus, lai apkopotu un saglabātu informāciju par Jūsu preferencēm vai Jūsu aktivitātēm mūsu Pakalpojumā.
• Tīmekļa bākas. Noteiktās mūsu Pakalpojuma un mūsu e-pasta sadaļās var būt nelieli elektroniskie faili, kas pazīstami kā tīmekļa bākas (saukti arī par clear gifs, pikseļu tagiem un vienpikseļu gifs), kas ļauj Uzņēmumam, piemēram, saskaitīt lietotājus, kuri ir apmeklējuši šīs lapas vai atvēruši e-pastu, un citiem saistītiem vietņu statistikas datiem (piemēram, fiksēt noteiktas sadaļas popularitāti un verificēt sistēmas un servera integritāti).
Sīkfaili var būt “pastāvīgi” vai “Sesija” sīkfaili. Pastāvīgi sīkfaili paliek jūsu personīgajā datorā vai mobilajā ierīcē, kad pārslēdzaties bezsaistē, bet sesijas sīkfaili tiek izdzēsti, tiklīdz aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu.
Mēs izmantojam gan sesiju, gan pastāvīgos sīkfailus turpmāk norādītajiem mērķiem.
• Nepieciešamās / būtiskās sīkdatnes
Tips: sesijas sīkfaili
Pārvalda: Mēs
Mērķis: šie sīkfaili ir būtiski, lai sniegtu jums tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus un ļautu jums izmantot dažus no tās funkcijām. Tie palīdz autentificēt lietotājus un novērst lietotāju kontu krāpniecisku izmantošanu. Bez šiem sīkfailiem pakalpojumus, kurus jūs lūdzāt, nevar sniegt, un mēs izmantojam šos sīkfailus tikai, lai sniegtu jums šos pakalpojumus.
• Sīkfailu politika/paziņojumu pieņemšanas sīkfaili
Tips: pastāvīgie sīkfaili
Pārvalda: Mēs
Mērķis: šie sīkfaili identificē, vai lietotāji ir akceptējuši sīkfailu izmantošanu tīmekļa vietnē.
• Funkcionalitātes sīkfaili
Tips: pastāvīgie sīkfaili
Pārvalda: Mēs
Mērķis: šie sīkfaili ļauj mums atcerēties, ko esat izvēlējies, izmantojot tīmekļa vietni, piemēram, atcerēties savu pieteikšanās informāciju vai valodas izvēli. Šo sīkfailu mērķis ir nodrošināt jums personiskāku pieredzi un izvairīties no tā, ka katru reizi, kad izmantojat tīmekļa vietni, jums ir atkārtoti jāievada savas preferences.
• Izsekošanas un veiktspējas sīkfaili
Tips: pastāvīgie sīkfaili
Pārvalda:Trešās puses
Mērķis: šie sīkfaili tiek izmantoti, lai izsekotu informāciju par datplūsmu uz tīmekļa vietni un to, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni. Informācija, kas iegūta, izmantojot šos sīkfailus, var tieši vai netieši identificēt jūs kā individuālu apmeklētāju. Tas ir tāpēc, ka apkopotā informācija parasti ir saistīta ar pseidonīmu, kas saistīts ar ierīci, kuru izmantojat, lai piekļūtu tīmekļa vietnei. Šos sīkfailus var izmantot arī, lai testētu jaunas tīmekļa vietnes, papildinājumus vai jaunu funkcionalitāti un redzētu, kā uz tiem reaģē mūsu lietotāji.